Skip to main content

Zoltánfy István Általános Iskola

Érték bemutatása:

SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola

Egyházi népiskola (1860-1900)

A község oktatásügyének történeti kezdetéről nincs pontos adatunk. Régi és fejlett település lévén feltehető, hogy már igen korán kialakult az iskolarendszere. A vidék a mohácsi vész után pusztulásnak indult, s utána több mint két évszázadon keresztül parlagon hevertek iskolái. Volt mit pótolni, hiszen Mátyás király idején virágzó kultúra honolt a vidéken. A 19. század második felében Deszken a római katolikus és a görögkeleti egyház tartott fenn népiskolát. Igen nagy szerepe volt a közösség eszmei befolyásolásában, de bizonyos állandó szervezeti keretek kialakításában is a két deszki felekezet papjainak.

Községi elemi népiskola (1901-1928)

– 1899-ben a római katolikus hitközség átengedte iskoláját a községnek. A község kimondta, hogy
csak az iskolaépület fenntartását vállalja. Ennek költségeit pótadó formájában szedik be. Két év múlva
– 1901-ben – bizonyos adózási kérdések miatt a községi képviselőtestület elhatározta az iskolaépület és
a telek telekkönyveztetését. Az állami iskola végül a kilencszázas évek elején működni kezdett.

Klebelsberg terv (1928-1948)

Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 1926-ben indította el iskolaépítési akcióját. 1926-1931-ig 5000 objektumot építettek. A deszki népiskola tervei 1928-ban készültek el. Az építkezés gyorsan, egy év alatt befejeződött. Az iskola felépítésében nagy szerepe volt Jakab Gyula plébánosnak, akinek öccse pénzügyi államtitkár volt. Az iskolát Nagykőrösön szándékozták felépíteni, de a magas támogató segítségével az iskolát Deszk kapta.

1929. januárjában kiírják az iskolaépítésre a pályázatot. A típusterveket a község készen kapta.
A pályázatot Schackmann Ádám és Ábrahám Ferenc építőmesterek nyerték el. Az általuk felajánlott
építési költség 112407 pengő 64 fillér volt. Az új iskola végül is 1930. szeptember 10-re készült el.
Az iskola megépülése óriási lehetőséget teremtett a nyolcosztályos iskola létrehozására, új tantárgyak bevezetésére, a népiskolai tantervnek megfelelő tantárgyi programok kialakítására. Az iskolában hat tanító kezdte meg működését. Időközben a háború viszontagságai elérik a községet is A front közeledtének hírére az értelmiségiek elhagyják a falut, a tanítás szünetel. 1944. év őszén (október 9.) a szovjet csapatok bevonulnak a faluba. Az iskolába katonai kórház települ. Ahogy azonban a front továbbhaladt, kiürítették az ideiglenes kórházat.

A szocializmus időszaka (1948-1990)

1948. június 18-án törvény születik az iskolák államosításáról. Az országban mintegy
6505 iskolát államosítottak. Az 1950-es tanácsválasztásokkal Deszk átkerül Csanád megyéből Csongrád megyébe. Ez évtől az iskola felügyeleti szerve a Szegedi Járási Tanács VB. Művelődésügyi osztálya lett. Az 1970-es, 80-as évek rendkívüli, látványos eseményeket nem hoztak. Az iskola élte mindennapos életét. A szűkös költségvetési keretek csak kis mértékben tették lehetővé, hogy nagyobb mérvű fejlesztésekre kerülhessen sor.. A tanulók létszáma a 80-as évek elejétől gyors növekedésnek indult.

1985-ben a nagy létszám növekedés elkerülhetetlenné tette egy új épület megépítését.

Az „új iskola” felső tagozatosok birodalma lett, míg a régi helyen az alsó tagozatosok
maradtak. Az új iskola felépülésével megszűnt a váltott hét az alsó és felső tagozatosok között, az
iskola nem küszködött többé helyhiánnyal.A rendszerváltozás ezen állapotban érte az intézmény.

A névadó ünnepség 2000

2000.szeptember 9-én, iskola új nevet kapott. A deszki születésű Zoltánfy István festőművészről nevezték el intézményt.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Deszk

Irányítószám: 6772

Érték szakterülte kategória: Épített

Zoltánfy István Általános Iskola 1kép
X