Skip to main content

Pallavicini családi Díszsírhely

Érték bemutatása:

A Pallavicini család története: Olaszország története egy ezredéven keresztül a Pallavicini névvel van egybeforrva. A család tagjai minden időben kiválóan fontos történeti szerepköröket töltöttek be. A kitűnő hadvezéreknek, államférfiaknak, diplomatáknak, kormányzóknak és helytartóknak (Lombardiában s Korzikában), továbbá az íróknak, művészeknek, tudósoknak s főpapoknak egész sorozata telt ki közülük. Hatan a bíbornokságig emelkedtek, hárman a genovai dogék koronáját viselték. Még a legutóbbi időkből is világtörténelmi nevezetességű események fűződnek a Pallavicini névhez. A Pallavicini család idővel Bajorországban, Ausztriában és Magyarországban is honosságot nyert. Négy főágazata: a lombardiai, varranói, genovai és rospigliosei, úgy a pallegrinói és scipionei mellékágazatai ismeretesek. Az Ausztriában és Magyarországon élő már nálunk is több ágazatra szakadt Pallaviciniek a genovai ágból származnak. A család egyik tagja, János Lukács, mint a genovai köztársaság követe, 1731. került Bécsbe, de állását csakhamar elhagyta és III. Károly király szolgálatába lépett. A török hadjárat alatt, 1738., a dunai hajóhad parancsnoka volt. Még ugyanazon évben Genovába küldetett, hol a hadjárat céljaira szükséges 600 000 Ft kölcsönt szerzett, amelyhez a sajátjából 200 000 Ft-tal járult. 1741. Mirandola ostromát vezette, 1743-44. Camposanto és Cuneo mellett fényes diadalokat aratott. 1746. Parma ostrománál megsebesült s ekkor az elfoglalt olasz tartományok főhelytartója lett, mely állásától 1753. mint az aranygyapjas rend lovagja vált meg.
Fia Károly, az osztrák hadseregbe lépve, 31 éves korában már ezredes lett s 1779-ben Habelschwert ostrománál tanúsított vitézségéért a Mária Terézia-lovagrendet nyerte. 1788 szept. 13. Örményes mellett (Krassó vármegye) a törökök ellen vívott éjjeli csatában megsebesült s ennek következtében 1789. március 3-án Temesváron meghalt. Nejétől, Zichy Leopoldina grófnőtől, egyetlen fia Edvárd őrgróf született (1787-1839.), ki mint a mintszent-algyői hitbizományi uradalom tulajdonosa (melyet 1804. Zichy Leopoldina grófnő a genovai társaságtól, illetőleg az Erdődy grófi nemzettségtől vett meg) az 1827. XLIII. t.-c. által a magyar honfiúságot nyerte. Hat fia volt, s a legidősebbtől, Alfonztól (1807-1875.) származott a hitbizomány haszonélvezője Sándor őrgróf.
A másodszülöttől, Arthurtól származott Ede. Az ötödik szülött Roger, a Csáky-Pallavicini ág alapítója lett. Pallavicini Sándor őrgróf, főrendházi tag, császári és királyi kamarás, született Szegeden 1853 május 6-án. A jogot a bécsi egyetemen hallgatta, majd diplomáciai pályára lépett s a szentpétervári követségnél attasé lett. Ettől visszavonulva gazdálkodásnak szentelte idejét. 1874. nyerte a császári és királyi kamarási rangot. 1884-ben a szegvári kerület országgyűlési képviselőjének választotta meg. A szegedi árvíz alkalmával több rendbeli hazafias áldozatot hozott, így például az árvízkárosultak egy részét saját birtokán letelepítette s ezáltal Sándorfalvát alapította. „Édesapám halála óta szándékom volt, hogy neki és a család többi részének egy jobb nyugvóhelyet adjak. Sokuk nagyszerű dolgokat tettek az országért és a családjukért és ez a módja megbecsülésüknek.
Ahogy talán tudják, hogy a családom azóta vált magyar családdá, hogy Giancarlo Pallavicini, aki egy Zichy grófnőt vett feleségül, meghalt 1789-ben. Ők és számos utódjuk Ányás kápolnájában voltak eltemetve, amit a II. világháború után leromboltak és felrobbantottak. Édesapám a 80-as években találta meg a maradványaikat és temette el a sándorfalvi temetőben. Pallavicini Sándor, Sándorfalva alapítója, néhány vagyontárgyával a Cseh Köztársaságba ment, majd 1933-ban Jemnice kápolnájában temették el. A kápolnát államosították 1945-ben és a sírokat lerombolták az 1990-es években. Mindegyikőjüket visszahoztam Magyarországra és most ők is itt nyugszanak. Édesapám 2004-ben hunyt el és az volt a kívánsága, hogy ugyanabban a sírban legyen eltemetve Sándorfalván. Így mostanra ez a hely vált családi sírhelyévé az 1789 utáni majdnem teljes Pallavicini családnak, akik békében nyugodhatnak itt a földben, ami egykor hozzájuk tartozott.” (Alfonso Pallavicini)

Érték indoklása:

Célunk településünk alapítója és családja emlékének megőrzése, ápolása.

Járás: Szegedi járás

Az értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma: 63/2014 (V.29.) Kt.

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Sándorfalvi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Sándorfalva

Irányítószám: 6762

Érték szakterülte kategória: Épített

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): http://www.sandorfalva.hu; http://www.sulinet.hu; Alfonso Pallavicini

Pallavicini családi Díszsírhely 1kép
Pallavicini családi Díszsírhely 2kép
Pallavicini családi Díszsírhely 3kép
X