Skip to main content

Orbán Dénes Általános Iskola

Érték bemutatása:

Az intézményünk neve: Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola. Ezt a nevét 2014. szeptember elsejétől viseli, amikor is megszűnt a korábbi intézménytársulási forma. Az intézmény Röszkén, a Felszabadulás utca 95. szám alatt helyezkedik el. 2013. január 1-től fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. Intézményünk működtetését 2017. január elsejétől átvállalja az állam.

Az iskola típusát tekintve általános iskola, speciális oktatás nem folyik benne. Magas óraszámmal tanítjuk a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat valamint az idegen nyelvet.

Szakos ellátottságunk 100 %-os. Tantestületünk 17 megfelelő szakmai végzettségű pedagógussal látja el a feladatokat. A pedagógiai munkát 1 fő iskolatitkár és egy fél állásban alkalmazott rendszergazda segíti. A 2011/2012-es tanév óta a sajátos nevelésű tanulóink fejlesztését, gondozását saját gyógypedagógusunk végzi.

A sajátos nevelési igényű tanulóinkat, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulóinkat integráltan neveljük a többi gyermekkel együtt.

A gyerekek különböző szociokulturális környezetből érkeztek. A szülők legmagasabb iskolai végzettsége erősen szórt: nagy részük középfokú végzettséggel rendelkezik, de akad felsőfokú végzettségű illetve 8 általánost végzett szülő is.

Az oktatási-nevelési feladatokat igen heterogén összetételű csoportokban kell végeznie a szakmailag jól felkészült pedagógusnak. A pedagógiai munkát közvetve illetve közvetlenül segítők létszáma, szakmai felkészültsége, gyerekek iránti empátiája most is elmondható, hogy megfelelő, példamutató.

Minden pedagógus felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Két munkaközösség alakult intézményünkben: alsós és felsős munkaközösség, melyek feladatait a munkaközösség vezetők koordinálják. A munkaközösség vezető felelős a szakmai munka szervezéséért, összehangolásáért, irányításáért. A munkaközösség vezető felelős a munkaközösség rendezvényeinek megszervezéséért és a pedagógusok megfelelő informálásáért.

A nevelőtestület tagjaival együtt valósítjuk meg az iskola pedagógiai céljait oktató és nevelő munkánkat. Ennek érdekében törekszünk a jó munkahelyi légkör kialakítására, a kollegialitás szellemében megvalósuló együttműködésre és érintkezésre.

Tudjuk, hogy a tanár egyénisége döntő, mégis: a tanári munka alapvetően csapatmunka. A diákokat az egyes tanárok részéről érő pozitív és negatív hatások összeadódnak. Szavaik és tetteik támogathatják, akadályozhatják, vagy akár ki is olthatják egymás hatását. Az iskola pedagógiai törekvéseinek alapvető követelményei akkor valósulhatnak meg, ha ebben a testület egésze egyetértésre tud jutni. Ezt tudván valamennyien törekszünk a kedvező légkör kialakítására és fenntartására, egymással kölcsönös bizalomra épülő személyes kontaktusok létesítésére, a súrlódások, kommunikációs zavarok, személyes sérelmek felhalmozódásának elkerülésére.

Iskolánk pedagógusai szívesen vállalkoznak minden olyan továbbképzésre, amelyek az ő szakmai felkészültségüket, tudásukat gyarapítja, akár elméletben, akár módszerekben.

Az iskola kapcsolatai igen szerteágazóak. De összefoglalóan elmondható, hogy minden partner megelégedésére működik az intézmény. Természetesen mi is nagyon hálásak vagyunk a partnerek nyújtotta szolgáltatásoknak. Az óvoda pedagógusok nagyon jó színvonalon készítik elő a gyerekeket az iskolai élet „megpróbáltatásaira”. Több közös program szervezésével közelítjük a nevelőtestületek tagjait. A röszkei Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetése és dolgozói egyaránt együttműködő partnere az iskola minden tanárának. Sokszor és sokat segítenek egy rendezvény lebonyolításában. Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Központ a megnövekedett területi és feladat növekedés ellenére készségesen áll az intézményünk szolgálatára. A rendőrség, a közbiztonságot növelő Polgárőr szervezet minden tagja segíti munkánkat, forgalomirányítással, megfigyeléssel, programszervezéssel. A civil szervezetek összességében nagyon színvonalas és hatékony munkát végeznek a tanuló ifjúságunk közös nevelése érdekében. A szülői munkaközösség minden fontos kérdésben véleményt nyilváníthat, sőt kezdeményezésük is érvényesül.

Az iskola alapvető célja a gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását szolgáló oktatás-nevelés megvalósítása. Az intézmény pedagógiai programjában elérendő célként jelöli meg a korszerű tudás biztosítását, a differenciált képességfejlesztést, a színes szabadidős programkínálatot és a pályaválasztás segítését. Kiemelt feladatként kezeli az egészséges életmódra és környezeti kultúrára nevelést, a sportolás megszerettetését, az idegen nyelv és számítástechnika oktatását, a művészeti tevékenységeken keresztül a hagyományok ápolását. Az intézmény kiemelt figyelmet szentel a tanulók különleges gondozáshoz való jogának érvényesítésére. Iskolai nagyrendezvényeink is tartalomban gazdagok, közösségformáló hatásúak és mintaértékűek. Intenzív tehetséggondozó munka folyt a tanév során.

Az iskolában integrált oktatás-nevelés valósul meg. Ennek megfelelően az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve felépítése szempontjából követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint tanulóközpontú. Az iskola legfontosabb feladatai meghatározzák a pedagógiai program makro és mikro szintjeit, és átszövik az egyes tantárgyi területeket is.

Az iskola erősségei közé sorolható a magasan képzett szakemberek, a teljes szakos ellátottság, kulturális hagyományok, civil szerveződések, a támogató Önkormányzat valamint a pályázati lehetőségek kihasználásának gyakorlata. Veszélyek közé sorolnám Szeged közoktatási intézményeinek közelségét, elszívó hatását, illetve szűkülnek a közoktatás állami finanszírozásának lehetőségei.

Felújított, akadálymentesített iskolaépületet vettünk át 2010. augusztus 6-án. Ez a beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül a Dél-alföldi Operatív Program pályázati támogatásával valósult meg. Minden teremben internet végpont lett kiépítve, alkalmasak az infokommunikációs technikai eszközök oktatási-nevelési céljainak felhasználására. A tantermek barátságosak, jól dekoráltak. Mindenhol az igyekezet, a gondosság, gondoskodás látszik. A bútorzat, a padok, a szekrények jó állapotban vannak, némely tantermekben újak lettek vásárolva. A praktikusság, a célnak alárendeltség észlelhető.

A szaktantermek – informatika terem, természettudományi előadó, nyelvi labor – korszerű bútorzattal és eszközökkel van felszerelve.

A XXI. századi iskola, amelyben dolgozunk, maximálisan kielégíti igényeinket. Digitális napló vezetésére tértünk át a 2009/2010-es tanévtől. Az oktatást öt interaktív tábla segíti, színesíti a pedagógusok és a tanulók nagy megelégedésére.

Röszke Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítésére a KEOP-2015-5.7.0 pályázati konstrukció keretein belül. A pályázat során a Tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, homlokzati és tetőszigetelése valósult meg 2015 novemberében. Az iskola udvara kielégíti a tanulók szünetekben szükséges rekreációs igényeit.

A jövőben is biztosítani kívánjuk a minőséget, értékközpontúságot, rendet, eredményességet, gyermekközpontúságot.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Röszke

Irányítószám: 6758

Érték szakterülte kategória: Épített

X