Skip to main content

Dr. Katona Imre életműve

Érték bemutatása:

Dr. Katona Imre, az ELTE docense, folklórkutató, a történettudományok kandidátusa Csongrádon született 1921. okt. 18-án. Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában kezdte, majd Hódmezővásárhelyen folytatta. Egyetemi oklevelét Szegeden szerezte magyar−történelem−földrajz szakon. Már ifjú korában érdeklődése a népélet felé fordult: állatorvos édesapja és annak barátja, Hermann Antal néprajzkutató, egyetemi tanár hatására csak növekedett elhivatottsága. Egyetemi hallgatóként is járta a falvakat, s gyűjtötte a népélet felbecsülhetetlen értékű kincseit. Ortutay Gyula is segítette, aki felismerte tehetségét, és meghívta a budapesti egyetem néprajzi intézetébe.Szülővárosáról sem feledkezett meg, rendszeresen hazajárt, előadásokat tartott, vagy ha szükség volt rá, szakmai tanácsokkal segítette földijeit. Kecskeméten hunyt el 2001. máj. 21-én. Halálakor páratlanul gazdag életpálya zárult le. Nem üres kézzel távozott. Hatalmas örökséget hagyott az utókorra. A magyar néprajztudomány számos területén úttörő kutatásokat végzett (a politikai viccek gyűjtésében, népdalok, népmesék, népballadák rendszerezésében stb.).
Egyetemi oktatóként folkloristák nemzedékeit nevelte és oktatta, akik közül többen kiemelkedő teljesítménnyel gazdagították a magyar néprajztudományt. Pályája Budapesten egyetemi oktatóként teljesedett ki, de haláláig hűséggel ragaszkodott szülővárosához, támogatta az ottani kutatási kezdeményezéseket. Gyűjtőmunkája kiterjedt a város és környékének folklórjára is. Szülővárosához való ragaszkodását sok-sok cikke, tanulmánya és könyve példázza. Elindítója és önzetlen támogatója volt a Mozaikok Csongrád város történetéből című, évente megjelenő helytörténeti kiadványnak. Az 1950-es években a magyar kubikosságról szóló monográfiájához kezdett adatokat gyűjteni. Könyv formájában megjelent munkájában (A magyar kubikosok élete, Budapest, 1957) kiemelkedő helyet kap a csongrádi kubikosság életének megrajzolása.
Tanulmányokat is megjelentetett e foglalkozási csoportról különböző folyóiratokban, a Magyar Nyelvőrben, a Tiszatájban, az Agrártörténeti Szemlében, a Mozaikok című helytörténeti kiadványban. A folklór műfajok közül meséket, népdalokat, balladákat gyűjtött és jelentetett meg, melyek között szép számmal akad szeretett szülővárosából származó is. Csongrád monográfiájában a népköltészeti fejezet szerzője.A magyar folkloristák közül verses népköltészeti alkotásainknak a legjobb ismerője és rendszerezője volt. Érdeklődése túllépte az országhatárt: a Délvidéken, a Bácskában és a Drávaszögben elindítója, önzetlen segítője volt a néprajzi kutatásoknak. Tudományos munkássága példaértékű. Tudósi hitvallását egyetemi kollégája, Voigt Vilmos professzor ekképpen idézte Katona Imrének hatvanadik születésnapjára írt köszöntőjében: „…mindent a maga természete szerint és nem prekoncepciók alapján kell megvizsgálni és megérteni.” Tárgyilagossága, a tudomány melletti kiállása egész életét végigkísérte. Megállapításai máig érvényesek. Életművének tanulmányozása és megőrzése példamutatóan segítheti az önismeret, a népi kultúra és folklórkincsünk további feltárását és megőrzését. Jó szívvel ajánlom, hogy életműve, munkáinak gyűjteménye Csongrád szülötteként gazdagítsa szeretett városának helyi értéktárát

Járás: Csongrádi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád

Irányítószám: 6640

Érték szakterülte kategória: Kultúra

Dr. Katona Imre életműve 1kép
Dr. Katona Imre életműve 2kép
X