Skip to main content

Apátfalvi archaikus népi imák

Érték bemutatása:

A népi imádság a magyarság szellemi kultúrájának legősibb rétege. Az idősek kihalásával sajnos Apátfalván is egyre nehezebben lelhető már fel a népköltészetnek e gyönyörű ága. A ma élő idős asszonyok közül csak kevesen emlékeznek ezekre az imákra, akik pedig még tudják, azok sem imádkozzák. A népi imák jellemzője, hogy templomban nem imádkozták, imakönyvben nem szerepelnek. Az egyházi imáktól abban különböztek, hogy nem volt kötött szövegük. Szájról szájra terjedve – a népmesékhez hasonlóan – mindenki adott hozzájuk, vagy vett el belőlük. Maga a motívum adva volt, ehhez tette hozzá mindenki a saját szenvedését, bánatát. Szinte a zeneiség határát súrolva, este az ágy szélén ülve monoton hanghordozással imádkozták. Ezek az ősi imák felismerhetőek arról, hogy mindig a következőképpen kezdődnek:
„Én lefekszek én ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba…” Vagy: „Ánafa letelepedet…” Idáig mindenki egyformán mondja, de a következő sorok minden adatközlőnél máshogy hangzanak. Közös jellemzőjük, hogy gyakran előfordul a „kakasok szólának” sor. A népköltészet e formája naív rímekbe szedve gyönyörűen hangzott el a nénik szájából, hiszen a mi apátfalvi nyelvjárásunk még egyedibbé tette ezt. Szeretnék közreadni néhány szép imát, melyeket adatközlőimtől hallottam:
Én lëfekszëk én ágyamba Mint Úr Jézus koporsóba. Mellém tëszëm két karomat Két misemondó gyërtyámat Három angyal fejem fölött Egyik őriz éjfélig A másik hajnalig Harmadik halálom órájáig. Kakasok szólának, Máriát kiáltának. Kejj fő szép Szűz Mária Most viszik zsidó Krisztusunkat Kű oszlophon kötözik Magos kűre fölfeszíttetik Hét csöpp vére elcsöppen. Odamënnek az angyalok Ólomba fölszëdik Cintányérra tëszik Szép Szűz Mária elibe viszik. Szép Szűz Mária azt mondá: Aki eztet este lëfektibe Rëggel főkeltibe emondja Hét halálos bűntű mëgmënekszik. Ámen.
Egy másik változat szerint: Én lëfekszëk én ágyamba Mint Úr Jézus koporsóba. Nehéz álom el në nyomjon A kísértet távol járjon. Vess el ëngëm sátán Ne kísérgess ëngëm Mer van nékëm Fejem fölött három angyal. Egyik őriz éfjélig Másik hajnalig Harmadik utolsó órámig. Vess körösztöt fejem alá Öt ujjaddal öt sebëddel Hatvanhat angyaloddal. Kerüjj köröszt őrizz angyal Szent Gergely, szép Szűz Mária. Ámen.
Egy harmadik változat: Én lëfekszëk én ágyamba Mint Úr Jézus koporsóba. Mellém tëszëm két karomat Két misemondó gyërtyámat. Három angyal énmellettem Egyik őriz éfjélig A másik hajnalig Harmadik utolsó órámig. Kerüjj köröszt őrizz angyal Őrizz édes Jézusom Őrizz ébren is ëngëmet Hogy baj në érje éltëmet. Ez világon amíg lëszëk Mindënt tetszésëdre tëszëk. A kakasok szólának Szép Szűz Máriát kiáltának: Kejj fő Mária, kejj fő Most viszik a të szent fijadat Térdig vérbe Szent szakállát tépázzák Vas vesszőbe vagdossák. Mëgszólal a Jézus a magas körösztfán: Aki eztet este lëfektibe Rëggel főketibe emondja Nem vettetik a purgátérium tüzibe Most és ma lészen a paradicsom kertibe. Ámen.
A megváltó családfáját mondja el a következő ima: Ánafa lëtelepëdëtt Ánafa szülte ágát Ágafa szülte bimbóját Bimbója szülte Szent Annát Szent Anna szülte Máriát Mária szülte szent fiát A világ mëgváltóját. Ámen.
Az itt bemutatott néhány imából is látható, hogy milyen egyformák, ugyanakkor páratlan szépségű variánsokat hallhatunk gyűjtésük során. Ha valaki cikkem olvasásakor kedvet kap a népi imák gyűjtésére, szerencsés helyzetben van, ugyanis Makó és környéke, a marosmenti falvak hatalmas folklórkincset őriznek. Gyűjtésükre már nem sokáig van lehetőség, mert az adatközlők idősek. Imakönyvben leírva nem találhatók, hiszen fejből tudták, anyáról lányára hagyományozódott.
Nyomtatásban megjelent: Csapó Jánosné: Ánafa letelepedett Marosvidék folyóirat, 2000 december
Ánafa letelepedett Ánafa szülte ágát, Ága szülte bimbóját. Bimbója szülte virágját, Virágja szülte Szent Annát. Szent Anna szülte Máriát. Mária szülte Jézusát. Kakasok szólának, Máriát kiáltnak. Kelj föl szép szűz Mária Szent fiadat itt viszik, Golgotára kísértik. Útközben korbáccsal verik. Fakeresztre szögelik, Krisztusunknak vére hullik. Körégyűlnek az angyalok Azt cintányérba fölszedik. Mária elé viszik. Szűz Mária ezt látva Azt mondja Ő, azt vallja, Aki ezt napjába elmondja, A hét halálos bűntől megmenekszik. Amen
Esti ima: Én lefekszem én ágyamba Mint Úr Jézus koporsóba Mellém teszem két kezemet Miseégő két gyertyámat Kerüld köröszt házamat Őrizd angyal lelkemet Egyik őrizz éjfélig A másik virradtig A harmadik halálom órájáig. Amen
Esti ima: Én Istenem, jó Istenem Becsukódik már a szemem, De a Tied nyitva Atyám, Amíg alszok vigyázz reám. Vigyázz kedves szüleimre Meg az én jó testvéremre. Mikor a nap újra felkel, Köszönthessük egymást reggel. Amen
Könyörgés: Mentsen meg a jó Isten mindnyájunkat Árvíztől, tűzvésztől, háborútól, Éhínségtől, döghaláltól, Mindenféle betegségtől, Minden veszedelemtől, Jézusom neked élek, Jézusom neked halok, Jézusom tied vagyok, Életemben és halálomba. Amen
Szűz szülője: Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek. Anyám benned bízom és remélek, Anyám te utánad epedek, Anyám te jóságos kegyelmezz, Anyám te hatalmas védelmezz! Anyám óh jöjj segíts imádkozni, Anyám óh jöjj segíts küzdeni, Anyám óh jöjj segíts szenvedni, Anyám óh jöjj ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni,óh hatalmas, Akarsz is segíteni,óh irgalmas, Kell is segítened,óh hűséges, Fogsz is segíteni,óh kegyelmes! Anyám te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vígasztalója, Bűnösök oltalma és menedéke, Földnek reménye,s mennynek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom, minden szenvedésben, Mária mindig segít,minden időben! Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít,minden balsorsban! Azért hiszem,s meghalok ezen hitemben, Hogy veled leszek Jó Anyám,fönn az égben!! Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek. Oltalmad alá futunk Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket mindenkoron, Dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, Mi szószólónk, Engeszteld meg nekünk Fiad, Ajánlj minket szent Fiadnak, Mutass be minket szent Fiadnak. Amen
Vargáné Antal Ilona imái Apátfalva, Rákóczi utca 52. szül. 1934.

Érték indoklása:

Az apátfalvi népi imák a környékbeli falvaktól szigetként elkülönülő pátfalviak ősi vallásosságának megnyilvánulásai. Szinte minden család őriz még egy pár soros imát, mely írásos formában nem olvasható sehol, valaha a nagyszülőktől tanulták. Ősi nyelvezetük, szókincsük a szavak közül kiérződő naiv hit megőrzésre érdemes.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Apátfalvi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Apátfalva

Irányítószám: 6931

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Csapó Jánosné: Ánafa letelepedett Marosvidék folyóirat, 2000 december Balázs Katalin: „Mikoron az úr Jézus a földön járt..” Bíbic könyvek sorozat 2001. Polner Zoltán: Éganyám, földanyám Makó, 1985 A Makói Múzeum füzetei 45. Polner Zoltán: Koronával koronázzák Makó, 1985 A Makói Múzeum füzetei 48.

Apátfalvi archaikus népi imák 1kép
Apátfalvi archaikus népi imák 2kép
Apátfalvi archaikus népi imák 3kép
Apátfalvi archaikus népi imák 4kép
Apátfalvi archaikus népi imák 5kép
Apátfalvi archaikus népi imák 6kép
X